Soul Scientist

21 มีนาคม 2023

รูปแบบการบำบัด

Soul Scientist

21 มีนาคม 2023

นัดหมาย

ที่นี่เราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งแพทย์/จิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักจิตบำบัด และทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องมารวมทีมกันเพื่อช่วยกันออกแบบการดูแลรักษาใจให้แก่ผู้ที่ต้องการ

ที่นี่เราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งแพทย์/จิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักจิตบำบัด และทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องมารวมทีมกันเพื่อช่วยกันออกแบบการดูแลรักษาใจให้แก่ผู้ที่ต้องการ โดยคุณสามารถเลือกและตัดสินใจร่วมกับทีมของเราเพื่อออกแบบการดูแลรักษาใจในรูปแบบที่เฉพาะและเหมาะกับตัวของคุณให้มากที่สุด


 


การให้คำปรึกษา (Counseling)


มีเป้าหมายให้ผู้ขอรับคำปรึกษาเกิดความเข้าใจในตนเอง เข้าใจในปัญหาที่เผชิญ และสามารถแก้ไขปัญหานั้น ๆ ได้ด้วยตนเอง


โดยผู้ให้คำปรึกษาจะช่วยแนะแนวทาง สร้างแรงจูงใจ ให้ผู้รับคำปรึกษาได้สำรวจตนเอง สำรวจปัญหา กำหนดเป้าหมายที่ต้องการเปลี่ยนแปลง และวางแผนแก้ปัญหาเป็นขั้นตอน ซึ่งในแต่ละขั้นตอน ผู้รับคำปรึกษาจะเป็นผู้พิจารณาและตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติด้วยตนเอง


 


การให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงดูเด็ก (parenting counseling)


ให้คำแนะนำเพื่อสร้างทักษะที่จำเป็นในการดูแลเด็ก เช่น ทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจกันระหว่างเด็กและผู้ปกครอง, ทักษะการส่งเสริม สร้างกำลังใจและสร้างแรงจูงใจให้กับเด็ก รวมไปถึงทักษะการจัดการพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็ก


โดยเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการปรับพฤติกรรมนั้นเป็นไปบนพื้นฐานของการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว และเพื่อช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจพฤติกรรมของเด็กมากขึ้น


 


 


การใช้ยาเพื่อรักษาโรคทางจิตเวช (pharmaceutical treatment)


โรคทางจิตเวชหลาย ๆ โรค มีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยยาเพื่อบรรเทาอาการ ควบคู่ไปกับการรักษาด้านจิตใจอื่น ๆ โดยการเลือกใช้ยานั้น แพทย์จะพิจารณาให้ยาที่เหมาะสมกับชนิดของโรค และมีการปรับใช้ขนาดยาและการบริหารยา ให้ตรงกับข้อบ่งชี้ของผู้ป่วยแต่ละราย ทั้งนี้ในการรักษาจะมีการติดตามอาการอย่างใกล้ชิด เพื่อติดตามดูการตอบสนองต่อยา และอาการข้างเคียงต่าง ๆ


ยาด้านจิตเวชที่มีการใช้ในปัจจุบัน มีตัวอย่างเช่น ยาต้านเศร้า ยาคลายกังวล ยาควบคุมอารมณ์ และยาต้านอาการทางจิต

รูปแบบการบำบัด

บทความที่เกี่ยวข้อง

We use cookies on our website to provide the most relevant experience, remembering your preferences and repeated visits. By clicking "Accept", you agree to the use of ALL cookies.