Soul Scientist

18 เมษายน 2022

Cognitive Behaviour Therapy (CBT)

Soul Scientist

18 เมษายน 2022

นัดหมาย

- เพราะอารมณ์ที่เกิดขึ้น มีที่มาจากการตีความสถานการณ์ตามความคิด ความเชื่อที่เรามีมาแต่เดิม -


CBT (Cognitive Behavioral Therapy) คือ จิตบำบัดรูปแบบหนึ่งที่มีเป้าหมายเพื่อจัดการกับอารมณ์ทางลบ ด้วยการเรียนรู้ เข้าใจ และปรับเปลี่ยนรูปแบบของความคิดและพฤติกรรม จากการทำงานร่วมกันของนักจิตบำบัดและผู้เข้ารับการบำบัด 


ความคิด อารมณ์ พฤติกรรม และร่างกายของเรามีส่วนเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ดังนั้นเมื่อความคิด ความเชื่อที่เรามีจากประสบการณ์ที่เราเติบโตขึ้นมาก็จะส่งผลให้เราตีความสถานการณ์ตามที่เราคิด และนำไปสู่อารมณ์และพฤติกรรมในปัจจุบัน โดย CBT คือกระบวนการที่นักจิตบำบัดจะชวนผู้เข้ารับการบำบัดมาค้นหาคำตอบและพิสูจน์ว่ารูปแบบของความคิดเหล่านั้นเป็นจริงตามนั้น หรือเกิดจากการบิดเบือนขึ้น เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงความคิด โดยนักจิตบำบัดจะทำหน้าที่ร่วมเดินทาง ชวนผู้เข้ารับการบำบัดค้นพบคำตอบด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนและถาวรมากกว่าการให้คำแนะนำ 


CBT เหมาะสำหรับการบำบัดรักษาโรคทางจิตเวชมากมาย เช่น โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล โรคแพนิค เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้จัดการกับปัญหาสุขภาพจิตอื่น ๆ ที่อาจไม่ถึงระดับเป็นโรคได้อีกด้วย เช่น เด็กที่มีภาวะเครียดเรื่องการเรียน ปัญหาเข้ากับเพื่อนไม่ได้ ปัญหาการควบคุมอารมณ์ ปัญหาความรู้สึกที่ติดค้างในใจ เป็นต้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

We use cookies on our website to provide the most relevant experience, remembering your preferences and repeated visits. By clicking "Accept", you agree to the use of ALL cookies.