พญ. ปองขวัญ ยิ้มสอาด

จิตเวชศาสตร์ผู้ใหญ่,จิตเวชศาสตร์การเสพติด

ภาษา :

TH

กำหนดการ :

วันอังคาร

16.00 - 18.00 น. (สัปดาห์ที่ 1 และ 3)

ชีวประวัติ :

More update

การศึกษา :

• แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ปริญญาโทด้านการเสพติด มหาวิทยาลัย คิงส์ คอลเลจ ลอนดอน
• อนุมัติบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์การเสพติด แพทยสภา

ความสนใจพิเศษ :

Counseling/Therapy:
• จิตบำบัดรายบุคคล


Mental Health Problems:
• วิตกกังวล
• อารมณ์ซึมเศร้า
• แพนิค
• ภาวะการปรับตัวผิดปกติ
• ปัญหาการเสพติด เช่น สุรา บุหรี่ สารเสพติด

ความชำนาญพิเศษ :

We use cookies on our website to provide the most relevant experience, remembering your preferences and repeated visits. By clicking "Accept", you agree to the use of ALL cookies.