คุณ มุทธา วัธนจิตต์

นักจิตวิทยาคลินิก

ภาษา :

TH/EN

กำหนดการ :

วันพุธ

10.00 - 12.00 น. (สัปดาห์ที่ 2 และ 4)

วันเสาร์

15.00 - 18.00 น. (เสาร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน)

ชีวประวัติ :

More update

การศึกษา :

• ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสนใจพิเศษ :

Counseling/Therapy:
• จิตบำบัดรายบุคคล
• จิตบำบัดแบบอีเอ็มดีอาร์
• จิตบำบัดแนวซาร์เทีย
• การบำบัดครอบครัว
• การบำบัดคู่สมรส

Mental Health Problems:
• ออทิสติก
• อารมณ์ซึมเศร้า
• ความเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรงในชีวิต
• ปัญหาในการจัดการอารมณ์
• ปัญหาที่เกี่ยวกับทักษะสังคม
• ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ

ความชำนาญพิเศษ :

We use cookies on our website to provide the most relevant experience, remembering your preferences and repeated visits. By clicking "Accept", you agree to the use of ALL cookies.