นพ. พิพัฒน์ เหลืองเลิศบวร

จิตเวชศาสตร์ผู้ใหญ่

ภาษา :

TH

กำหนดการ :

วันอาทิตย์

13.00 - 18.00 น.

ชีวประวัติ :

More update

การศึกษา :

• แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์ (วว. จิตเวชศาสตร์)
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาจิตเวชศาสตร์

ความสนใจพิเศษ :

Counseling/Therapy:
• จิตบำบัดรายบุคคล

Mental Health Problems:
• วิตกกังวล
• อารมณ์ซึมเศร้า
• ภาวะการปรับตัวผิดปกติ
• จิตเภทและโรคจิตอื่นๆ
• ภาวะสมองเสื่อม

ความชำนาญพิเศษ :

We use cookies on our website to provide the most relevant experience, remembering your preferences and repeated visits. By clicking "Accept", you agree to the use of ALL cookies.