พญ. คริษฐา ศุภนิมิตอมร

จิตเวชศาสตร์ผู้ใหญ่

ภาษา :

TH

กำหนดการ :

วันพฤหัสบดี

17.00 - 20.00 น.

ชีวประวัติ :

More update

การศึกษา :

• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
• ประกาศนียบัตรชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (จิตเวชศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
• วุฒิบัตร จิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ความสนใจพิเศษ :

Counseling/Therapy:
• จิตบำบัดรายบุคคล

Mental Health Problems:
• วิตกกังวล
• อารมณ์ซึมเศร้า
• ภาวะการปรับตัวผิดปกติ
• ปัญหาเกี่ยวกับการนอน

ความชำนาญพิเศษ :

We use cookies on our website to provide the most relevant experience, remembering your preferences and repeated visits. By clicking "Accept", you agree to the use of ALL cookies.