คุณ เบญญา ซูซูมิ

จิตเวชศาสตร์เด็ก,จิตเวชศาสตร์วัยรุ่น,จิตเวชศาสตร์ผู้ใหญ่

ภาษา :

TH

กำหนดการ :

วันพฤหัสบดี

16.00 - 20.00 น.

ชีวประวัติ :

More update

การศึกษา :

• ประกาศนียบัตร EMDR Therapy Level I, II, Children
• ประกาศนียบัตร Basic Skills in CBT
• ประกาศนียบัตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษอย่างเป็นองค์รวม (DIR/ฟลอร์ไทม์)
• ประกาศนียบัตรการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามรูปแบบ Matrix Program
• ประกาศนียบัตรประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก
• ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความสนใจพิเศษ :

Counseling/Therapy:
• จิตบำบัดรายบุคคล
• จิตบำบัดแบบอีเอ็มดีอาร์
• จิตบำบัดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม
• การบำบัดครอบครัว
• การบำบัดคู่สมรส

Mental Health Problems:
• ออทิสติก
• อารมณ์ซึมเศร้า
• ความเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรงในชีวิต
• ปัญหาสมาธิสั้น
• ปัญหาการเรียน

ความชำนาญพิเศษ :

We use cookies on our website to provide the most relevant experience, remembering your preferences and repeated visits. By clicking "Accept", you agree to the use of ALL cookies.