พญ. พันนา สงค์ประเสริฐ

จิตเวชศาสตร์ผู้ใหญ่

ภาษา :

TH

กำหนดการ :

วันพุธ

16.30 - 19.00 น.

ชีวประวัติ :

More update

การศึกษา :

• จิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ความสนใจพิเศษ :

Counseling/Therapy:
• จิตบำบัดรายบุคคล

Mental Health Problems:
• อารมณ์ซึมเศร้า
• อารมณ์แปรปรวน
• แพนิค
• ภาวะการปรับตัวผิดปกติ
• จิตเภทและโรคจิตอื่นๆ

ความชำนาญพิเศษ :

We use cookies on our website to provide the most relevant experience, remembering your preferences and repeated visits. By clicking "Accept", you agree to the use of ALL cookies.