คุณ ธิติภัทร รวมทรัพย์

ภาษา :

TH/EN

กำหนดการ :

ชีวประวัติ :

More update

การศึกษา :

More update

ความสนใจพิเศษ :

Counseling/Therapy:
• จิตบำบัดรายบุคคล
• จิตบำบัดแบบกลุ่ม
• จิตบำบัดแบบปรับสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
• ศิลปะบำบัด

Mental Health Problems:
• วิตกกังวล
• อารมณ์ซึมเศร้า
• อารมณ์แปรปรวน
• แพนิค
• ปัญหาเจ็บป่วยเนื่องจากความเครียด
• ความเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรงในชีวิต

We use cookies on our website to provide the most relevant experience, remembering your preferences and repeated visits. By clicking "Accept", you agree to the use of ALL cookies.