Soul Scientist

July 21, 2021

Medication Management

Soul Scientist

July 21, 2021

Request Appointment

“การประเมินอาการและวินิจฉัยปัญหาทางสุขภาพจิต” คืออะไร

ข้อมูลจากงานวิจัยปี ค.ศ. 2013 พบว่าประชากรในเขตกรุงเทพมหานครร้อยละ 23.2 เคยประสบปัญหาทางด้านสุขภาพจิต เช่น ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสารเสพติด (nicotine, alcohol, and other substance use disorders) ปัญหาการขาดความยับยั้งชั่งใจ (impulse control disorders) ปัญหาความผิดปกติด้านอารมณ์ (mood disorders) เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการประเมินอาการและวินิจฉัยเพื่อออกแบบแผนการดูแลได้อย่างถูกต้อง

การประเมินนี้จะทำโดยจิตแพทย์ (psychiatrist) เป็นหลัก ผ่านการสัมภาษณ์ ซักประวัติ และการตรวจสภาพจิต (mental health examination) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการประเมินและวินิจฉัย

กระบวนการประเมินเป็นอย่างไร

โดยทั่วไป จิตแพทย์จะพูดคุยและซักถามเกี่ยวกับอาการที่เกิดขึ้น ปัญหาที่คุณกังวลถึง และสุขภาพโดยรวมของคุณ เพื่อทำความเข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้น ทิศทางของการพูดคุยนี้จะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่คุณให้เป็นหลัก รวมถึงสิ่งที่จิตแพทย์สังเกตเห็นระหว่างการพูดคุย

ทั้งนี้ สำหรับบางกรณีอาจจำเป็นต้องใช้การตรวจเลือดหรือปัสสาวะโดยห้องปฏิบัติการ (laboratory) หรือ การใช้แบบวัดทางจิตวิทยา (psychological test) เช่น แบบทดสอบเชาวน์ปัญญา แบบทดสอบบุคลิกภาพ เป็นต้น ซึ่งเป็นการประเมินโดยนักจิตวิทยาคลินิก (clinical psychologist) ประกอบการวินิจฉัยร่วมด้วย

หลังจากได้ข้อมูลที่มากพอ จิตแพทย์จะประเมินและให้การวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวว่าเข้าข่ายเกณฑ์วินิจฉัยโรค (diagnostic criteria) หรือไม่ หลังจากนั้นจิตแพทย์จะช่วยให้คำแนะนำเบื้องต้นเพื่อให้คุณมีข้อมูลมากพอจะตัดสินใจร่วมกันกับแพทย์ผู้รักษาเกี่ยวกับแผนการดูแลรักษาปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป

Medication Management

จะรู้ได้อย่างไรว่าเราจำเป็นต้องได้รับการประเมิน

ทุกคนต่างเคยมีประสบการณ์ที่ทำให้เครียด กดดัน กังวล ซึมเศร้า หรือทุกข์ใจ แต่ถ้าความรู้สึกหรือความคิดเหล่านั้นเริ่มรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน การทำงาน หรือความสัมพันธ์ของคุณ รวมถึงถ้าคุณสังเกตเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับคนที่คุณห่วงใย คุณอาจติดต่อเราเพื่อรับการประเมินว่าปัญหาเหล่านั้นควรจะได้รับการดูแลอย่างไรต่อไป

ที่โซลไซเอนซ์ คลินิกเวชกรรมให้บริการประเมินอาการและวินิจฉัยอะไรบ้าง

ปัจจุบัน (อัพเดทข้อมูลเมื่อมีนาคม 2021) โซลไซเอนซ์มีการให้บริการจากจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการดูแลวัยรุ่น และวัยทำงาน โดยปัญหาที่พบได้บ่อยในช่วงวัยนี้ ได้แก่


ถ้าสนใจเข้ารับการประเมินที่โซลไซเอนซ์ ต้องทำอย่างไร

คุณสามารถติดต่อมาได้ที่ โทร. 02-227-0225 (ในเวลาทำการ) หรือฝากข้อความของคุณไว้ที่ contact@soulscienceclinic.com
เจ้าหน้าที่ของเรายินดีให้ข้อมูลกับคุณเสมอ

Related Article

We use cookies on our website to provide the most relevant experience, remembering your preferences and repeated visits. By clicking "Accept", you agree to the use of ALL cookies.